سامانه ملی پایش غبار کشور، توسط شرکت دانش بنیان سپهردورکاو به منظور پایش وضعیت گردوغبار کشور و منطقه خاورمیانه در سال 1395 راه‌اندازی شده است.

ایمیل: sdk.co.info@gmail.com

تلفن: 2166006879+

پایش پارامتریک رویدادهای گردوغبار

سامانه ملی پایش غبار > پایش پارامتریک رویدادهای گردوغبار

پایش پارامتریک رویدادهای گردوغبار

ترکیب پارامترهای باد و رطوبت خاک تأثیر به سزایی در شکل‌گیری غبار در یک منطقه خاص دارد. به این شکل که هر چه از میزان رطوبت خاک کاسته شود و سرعت باد افزایش یابد، احتمال وقوع پدیده گردوغبار نیز افزایش می‌یابد. این مسئله در مناطق با پوشش گیاهی ضعیف، بیشتر از مناطق دیگر به چشم می‌خورد. حال اگر کاهش رطوبت خاک در پهنه‌های آبی مانند تالاب‌ها و در اثر کاهش سطح آب اتفاق بیافتد، با توجه به اینکه جنس خاک نیز از نوع خاک سبک است، احتمال بلند شدن خاک و شکل‌گیری گردوغبار نیز افزایش می‌یابد.

شکل‌های زیر نشان دهنده وضعیت رطوبت خاک و شدت گردوغبار روزانه در منطقه سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران بوده و نمودار نیز وضعیت سرعت باد، رطوبت خاک و غبارآلود بودن یا نبودن روزهایی خاص از سال‌های 2015، 2016 و 2017 را نشان می‌دهد. از مقایسه وضعیت در روزهای 23/04/2016 و 07/04/2017 و یا 12/06/2016 و 16/09/2016 می‌توان به این جمع بندی رسید که در سرعت باد یکسان، افزایش درصد کمی رطوبت خاک می‌تواند از وقوع رویداد گرد و غبار جلوگیری کند. لذا بررسی بلندمدت همبستگی این دو پارامتر با وقوع طوفان‌های گردوغبار می‌تواند در استخراج حدود آستانه این متغیرها برای ایجاد طوفان‌های گردوغبار راه‌گشا باشد.


توزیع روزانه سرعت و جهت باد در منطقه بر اساس NASA EarthWindMap

 

نقشه رطوبت خاک مستخرج از تصاویر SMAP با رزولوشن 9km - دایره قرمز نشان دهنده منشأ غبار و محدوده مورد مطالعه است - سپهر دور کاو

نقشه رطوبت خاک مستخرج از تصاویر SMAP با رزولوشن 9km – دایره قرمز نشان دهنده منشأ غبار و محدوده مورد مطالعه است

نمودار ترکیب سرعت باد و رطوبت خاک – نمودار زرد نشان دهنده رویدادهای غبار و نمودار سبز نشان دهنده روزهای بدون غبار است – افزایش رطوبت خاک با سرعت باد یکسان، در اکثر موارد از طوفان غبار جلوگیری کرده است - سپهر دور کاو

نمودار ترکیب سرعت باد و رطوبت خاک – نمودار زرد نشان دهنده رویدادهای غبار و نمودار سبز نشان دهنده روزهای بدون غبار است – افزایش رطوبت خاک با سرعت باد یکسان، در اکثر موارد از طوفان غبار جلوگیری کرده است

تاریخ

2017/12/30

دسته بندی

پایش پارامتریک رویدادهای گردوغبار